Dla strony www.Grodkow.com  zamieszczonej w Internecie
Ta strona internetowa jest udostępniona użytkownikom przez Pawła Jurasza zwanym dalej Administratorem. Korzystanie z tej strony jest równoważne z akceptacją Warunków korzystania ze strony internetowej (dalej też Warunki).

JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ Z WARUNKAMI, NIE JEST UPOWAŻNIONY DO KORZYSTANIA Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ.

Administrator zastrzega sobie prawo do ograniczenia, modyfikowania lub aktualizowania tych Warunków w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany i modyfikacje wchodzą w życie po ich ukazaniu się on-line (po postingu). Korzystanie z tej strony internetowej po wprowadzeniu modyfikacji Warunków równoznaczne jest z akceptacją przez użytkownika zmienionych Warunków.

Poniższa strona zawiera linki do innych stron internetowych, które mogą być związane z poniższą stroną lub nie. Warunki korzystania z tych stron mogą różnic się od warunków korzystania ze strony Grodkow.com. Korzystanie z tych stron poprzez linki udostępnione na stronie Administrator objęte jest Warunkami korzystania oraz wytycznymi, dotyczącymi każdej konkretnej strony.

Administrator nie gwarantuje przekazywania bądź przetwarzania informacji, innych czynności on-line czy ewentualnych transakcji, podjętych na poniższej stronie internetowej. Przekazywanie informacji nie oznacza również, że dana czynność wykonana on-line została zaakceptowana lub odrzucona, a jedynie, iż została zainicjowana. Większość czynności on-line jest dodatkowo potwierdzana pisemnie. Ponadto zakres usług, prezentowanych na poniższej stronie może ulegać zmianie. Możliwe jest także, iż strona w pewnych terminach nie będzie dostępna lub gotowa do użytku. Administrator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zamknięcia strony internetowej w części lub w całości ze względów technicznych czasowo lub bezterminowo. W takich przypadkach Administrator osiągalny jest za pośrednictwem poczty oraz telefonu.

ZNAKI FIRMOWE, NAZWY HANDLOWE, PRAWA AUTORSKIE ORAZ OGRANICZENIA

Strona internetowa Grodkow.com jest prowadzona i kontrolowana przez właściciela Administratora. 

Treść tej strony internetowej (oraz jej zawartość w całości: teksty, zdjęcia, rysunki itp) stanowi własność  Administratora i jest jest prawnie chroniona prawami autorskimi, znakiem firmowym i w szczególności przez przepisy o ochronie własności intelektualnej.

Treść tej strony jak również dowolnej innej strony, której właściciel jest partnerem lub providerem Administrator lub, która przez takich partnerów Administratora jest kontrolowana i administrowana, przeznaczona jest jedynie do prywatnego, niekomercyjnego użytku.

Jeżeli nie wskazano inaczej, użytkownicy tej strony internetowej mają prawo przeglądać tę stronę i drukować lub zapisywać pliki z materiałami zamieszczonymi na tej stronie wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, pod warunkiem, że nie usuną z takich wydruków bądź plików informacji o prawach autorskich i innych prawach, ani żadnych innych adnotacji dokonanych przez Administrator lub inny uprawniony podmiot.

 

Kopiowanie, zmienianie treści, wyświetlanie, sprzedawanie, rozpowszechnianie, umieszczanie w Internecie, przetwarzanie w celach komercyjnych, udostępnianie w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych lub przekazywanie materiałów zawartych na stronie Grodkow.com w inny sposób i na innych nośnikach (w tym przesyłanie pocztą elektroniczną), bez pisemnej zgody ze strony Administrator jest zabronione.

Bez pisemnej zgody Administrator wszelkie ww. czynności oznaczają naruszenie praw własności i praw autorskich, nazw handlowych i produktów Administrator,  podmiotów uprawnionych lub jej partnerów bądź providerów itd. 

 

Niedopuszczalne jest korzystanie przez użytkowników ze strony internetowej Grodkow.com w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, NETykietą lub Warunkami, wliczając w to zwłaszcza rozpowszechnianie treści o zabarwieniu oszczerczym, zniesławiającym, obscenicznym, skandalicznym, obrazoburczym, pornograficznym i bluźnierczym.

 

W związku ze specyficznym charakterem Internetu jako medium oraz koniecznością strzeżenia systemu oraz technologii należącej do Administratora, Administrator zastrzega sobie prawo zabronienia dostępu do swojej strony internetowej użytkownikom, zwłaszcza takim, którzy tej strony internetowej używają w sposób niewłaściwy i sprzeczny z Warunkami. Jeżeli użytkownik naruszy postanowienia poniższych Warunków, zostanie mu odebrane prawo do korzystania z tej strony bez konieczności zawiadamiania o tym fakcie użytkownika.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ, OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI.
Całkowita zawartość tej strony internetowej, prezentowana i odczytywana, nie zawiera żadnej gwarancji, czy to wyrażonej czy zasugerowanej. Z wyjątkiem wszelkich gwarancji czy odpowiedzialności narzuconej (bez prawa ograniczenia) przez prawo UE i mających odniesienie do poniższych Warunków, Administrator, i i podmioty uprawnione lub partnerzy bądź providerzy odrzucają wszelkie wyraźne lub zasugerowane gwarancje i odpowiedzialność za wartość handlową, satysfakcjonującą jakość, dopasowanie do konkretnych celów id.

Ani Administrator ani partnerzy ani providerzy czy osoby zaangażowane w tworzenie i rozpowszechnianie strony internetowej, nie gwarantują, iż funkcje tej strony internetowej będą działały nieprzerwanie i bez błędów, że błędy będą niezwłocznie poprawiane oraz iż serwer, który udostępnia stronę, jest wolny od wirusów lub innych szkodliwych komponentów. Treść tej strony internetowej spełnia jedynie funkcję informacyjną oraz oferuje możliwość dokonania pewnych czynności/ transakcji.

Administrator nie udziela gwarancji ani nie składa deklaracji dotyczących skutków wynikających z korzystania z tej strony internetowej bądź dotyczących rzetelności, kompletności czy aktualności poszczególnych treści, informacji, serwisów i/ lub dóbr prawnych zawartych na tej stronie, uzyskanych wskutek korzystania z tej strony internetowej.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby treść, do której użytkownicy mają dostęp na tej stronie internetowej, była poprawna, jednakże może zawierać ona pewne niedokładności, przeinaczenia, pominięcia,  błędy, błedy typu literówki czy opuszczenia w tekście. Po ich wykryciu, będziemy starać się usuwać wszelkie błędy tego rodzaju tak szybko, jak to możliwe.

Treść, do której użytkownicy mają dostęp na tej stronie , jest zmieniana w pewnych odstępach czasu i może się zdarzyć, iż zostaną do niej dołączone, wykreślone lub zmienione pewne komponenty. Mogą być także dokonane ulepszenia i/ lub zmiany funkcji strony oraz jej wyglądu lub układu.

Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że korzystają z tej strony internetowej na własną odpowiedzialność ( a nie Administratora). Użytkownik tej strony internetowej ponosi odpowiedzialność oraz koszty za serwisowanie, naprawę czy poprawki w swoim systemie komputerowym.

Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że ani Administrator  ani partnerzy ani providerzy czy osoby zaangażowane w tworzenie i rozpowszechnianie strony internetowej, ani pracodawcy lub przedstawiciele tych firm nie ponoszą wobec osób fizycznych czy prawnych odpowiedzialności za straty, uszkodzenia (bezpośrednie, pośrednie, uboczne, nadzwyczajne, czy o charakterze karnym) itp. wynikające z używania lub prób używania tej strony internetowej bądź innych stron dostępnych przez odnośniki do tej strony internetowej.

Dla przykładu (nie ograniczając uniwersalności powyższego) ani Administrator,  ani partnerzy ani providerzy nie ponoszą odpowiedzialności za żądania, straty lub szkody wynikające z niemożności korzystania ze strony, z błędów, pominięć, przerw, usunięć, bądź defektów występujących na stronie, opóźnienia operacyjnego, wystąpienia wirusa, kradzieży, zniszczenia, nieautoryzowanego dostępu do lub zmian w osobistych zapisach lub innych materiałach dostępnych na tej stronie internetowej. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administrator nie ponosi odpowiedzialności za oszczercze, obraźliwe lub niezgodne z prawem postępowanie pozostałych użytkowników i osób trzecich.

Administrator,  partnerzy i providerzy ponoszą odpowiedzialność za bezpośrednią stratę, powstałą w wyniku korzystania z tej strony internetowej (niezależnie od tego czy podstawą do tego jest umowa, bezprawne działanie czy odpowiedzialność za produkt) do maksymalnie łącznej wartości transakcji, która stała się podstawą do zażalenia , za każdą jedną szkodę lub zbiór związanych ze sobą szkód.

 Powyższe ograniczenia odpowiedzialności mają zastosowanie tylko w takim wymiarze, jaki jest dopuszczalny przez prawo.

ODSZKODOWANIE
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż za wszekie starty, wydatki, szkody i koszty (wliczając w to stosowne koszty prawne) powstałe na skutek naruszenia przez użytkownika postanowień tych Warunków, winien on jest rekompensatę dla Administratora, podmiotom uprawnionym, kierownikom, pracownikom i pracowdawcom tychże lub partnerom bądź providerom Administratora.

PRAWA OSÓB TRZECICH
Poniższe Warunki mają zastosowanie na korzyść Administratora, podmiotów uprawnionych, partnerów, providerów, dyrektorów, pracowników i pracodawców tychże, firm itd. Każda z tych osób prawnych lub fizycznych ma prawo do wyegzekwowania poniższych Warunków - w imieniu własnym bądź któregoś z uprawnionych podmiotów - w odniesieniu do użytkownika.

LINKI
Ta strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych (strony dostępne przez linki). Strony dostępne przez linki są oferowane użytkownikom tylko w celach informacyjnych i dlatego użytkownicy korzystają z nich na własne ryzyko. Treść stron dostępnych przez linki nie jest kontrolowana przez Administratora i stąd Administrator nie ponosi za nie odpowiedzialności i nie potwierdza tych treści, niezależnie od tego czy Administrator związana jest z właścicielem takich stron czy nie.Linki do innych stron nie mogą umieszczać użytkownicy strony szczególnie w dziale ogłoszenia i w komentarzach.

Zabronione jest tworzenie przez użytkowników hyperlinków do tej strony internetowej czy też udostępnianie linków sugerujących lub wskazujących, iż Administrator  lub inne podmioty uprawnione, bądź partnerzy czy providerzy sponsorują lub popierają stronę użytkownika lub inne strony internetowe.

 Chcesz zamieścić informacje na tej stronie ?
Potrzebujesz stworzyć lub zmienić swoją stronę ?
Potrzebujesz stworzyć stronę zgodną z najnowszymi trendami i standardami
lub myślisz o odświeżeniu swojej starej strony - napisz do nas teraz !
  
szybki kontakt w sprawach pilnych
tel : 609-793-404
reklama 793-212-115
Created by Paweł Jurasz

copyright © Grodkow.com Wszelkie prawa zastrzeżone, Warunki korzystania

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.-